Simara

A website dedicated to Simara Island, Corcuera, Romblon, Philippines

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Articles Poems Barangay Ilijan, Simara Island Part 2

Barangay Ilijan, Simara Island Part 2

E-mail Print PDF

Barangay ILIJAN, SIMARA Island
Part 2

by Ambrenito Fruelda
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Sa usang lugar tuyar halimbawa it Barangay Ilijan,
Maado tan-a kung ayam nato ka ida ging tuna-an;
Dahil kuyang ka ato nakasuyat ag nakatago sa kaban,
Nasalig yang kita sa ato narunggan sa mga maguyang.

 

Ka ako pagkarungog ‘tung una ka ngayan it kali ay Iligan,
Dahil maramong ging hahalinan it tubi siling it mga maguyang;
Abunda sa tubi siling meski buko pahanon it tag-uyan,
Mga Kastila ay pumagto, tawag nak Iligan naging Ilijan.

 

Buko nako ayam kung sio kaling unang mga tawo,
Ka ayam nako kuyang ka ato mga dokumento;
Kung enggwa it mga nakakaayam baga sa inro,
Masadya ako kung maipaayam ra sa ako ninro.

 

Dahil ako sa ngasing ay hali sa mayadong lugar,
Buko nako ayam kung sa Ilijan sa ngasing ay pila ka naka-estar;
Siyempre enggwa it nahalin napagto sa ibang mga lugar,
Karamo ra gihapong dati sa Ilijan, ngasing ay sa Poblacion gi-eestar.

 

Tubong Ilijan ay maramoey rang enggwa it profession,
Accountant, Educator, Engineer, Lawyer kung asunsunon;
Agriculturist, Midwife, Nurse, ag iba pa gihapon,
Nagseserbisyo sa Simara, sa ibang lugar, sa ibang nasyon.

 

Kaling mga taga-Ilijan nak sa ngasing ay naka-estar sa Poblacion,
Maramong mga empleyado, kinang iba ay nagnenegosyo gihapon;
Ako ay nasasadyahan, rungog nako sinra ay maado sa kooperasyon,
Sa eskul, sa gobyerno, sa komunidad, sa simbahan sinra ay mabinuligon!

 

Sa eskul it Ilijan sa ngasing ay buko ra gihapon nako ayam,
Kung pila ka eskwela, maestro ag maestra it kaling eskwelahan;
Pulos taga Simara siguroy ka mga maestro/maestra ilam gani yang,
Tung unang mga tuig taga ibang lugar enggwa it nag-pagtuan.

 

Dekada 1960s pa kaling elementarya ay Grade VI na hanggan,
Carmen Fanlo, Ilustre Faminiano, Ms. Aquino, Arcelito Fallurin -- maayo tanan;
Ms. Pinlac, Ms. Salazar, Mr. Penuliar, Lolo Bandong Fallar ag iba pa -- kainaman,
Mga tapos reli, pag-abot sa banwa sa ‘high school’ enggwa it pang-laban!

 

Sa punto it pag-serbisyo sa publiko,
Namumuno tung una ka tawag ay Tenyente del Baryo;
Narurunggan nako pangayang Fejer Cornelio, Juan Fruelda, Victor Fetalvero;
John Fajutag, Lope Fabriquel, nasa isip pag-asenso it baryo.

 

Maramo pang naging puno tawag ay Barangay Captain,
Violeta Fruelda, Sancho Factor, Billy Motin;
Kapitan/Kapitana ka pirming tawag meski riin,
Pagkilaya, pag-galang -- kali ay kaugaliang likas din.

 

Maramo pang mga taga-Ilijan nak nag-serbisyo sa publiko,
Mateo Ferry, Sr. usa sa mga naging Mayor namo ruto;
Vice-Mayor Richard Fruelda, ag mga Sangguniang Bayan miyembro,
Pacifico Fruelda, Fruelda Democrito, Ernesto Fajilagot, Villamor Fajarillo.

 

Godfrey Fajutag, Fajutag Wennie, ag Fajutag Pedrito,
Rosemarie Fabriquel-Piel, Andry Falcunitin, ag enggwa pa it iba siguro;
Imaw kali ka ako mga natatanraan yang, padar-e ako baga it lista ninro,
Kung sobra o kuyang kaling ako mga ngayan, ibutang nato it maado.

 

‘Ya pa ‘mid-wife’ it kag una sa amo barangay,
Ka magugpa-anak ay si Nang Peni ag si Nang Doray;
Mayungot yang si Nang Peni, imaw it inatawag ni Papay,
Inahapo patakor, inum it tuba/maado ka sumsuman pagka-pahuway.

 

Mapali ray ako sa apelyido it mga taga-Ilijan,
Kung taga-ruto ka talaga, ka imo apelyido ay letra ‘F’ ka unahan;
Panahon it Kastila kaling kautusan mga tawo ay sunor yang,
Kung buko letra ’F’ ayam nak taga ibang lugar ka ginikanan.

 

Sa Barangay Ilijan imaw kali ka mga apelyidong ako natatanraan,
Fabregas, Fabriquel, Factor, Fajarillo, Fajilagmago, Fajilagot, Fajutag, Fajilan;
Falceso, Falcunaya, Falejo, Falcunitin, Fallar, Fallaria, Fallurin, Falogme, Famorcan,
Fampo, Faner, Fejer, Ferry, Fesarit, Fetalvero, Fojas, Frogosa, Fronda, hagto tanan.

 

Ako ay Fruelda, Faminiano ka inang ni Papay tubo sa banwa,
Presidente (Mayor) Atanacio Faminiano ay usa sa maramong hali nida;
Ka apelyido it tig-kabade sa uda it ato kultura,
Pagkaminsan ay nalilimtan, lalo kung susun-susoney -- mahirap makilaya.

 

Almirol, de la Cruz, Minon, Mores, Motin, Piel, Salazar, Riano enggway,
Ruto nakapag-asawa, ruto nagka enggwa it pamilya, ruto nagpatinrog it bayay;
Ag kung ‘Family Tree’ asunsunon sa Ilijan ay maramo ka mga Fajiculay,
Tuna sa Pin-ocan, Bantadan, Yu-ong, Ricudo, hanggang sa Bagacay!

 

Tungor reli sa mga apelyido kung enggwa ako it naligdangan,
Kabarangay pasensiyaha ako, rugayey nak panahon katong nag-rayan;
O kung raha sa ato barangay ay enggwa pa it bag-o nak narugang;
Masadya ako kung sa ako ay inro ipa-ayam, para masaduran.

 

Enggwa it mga kaugalian sa amo barangay,
Parasay -- pag-rumrom sa mga naunay;
Pangupong -- pag-pasalamat -- ragko ka uhay it payay,
Pagkatapos it ani, si Nang Intang tan-ra nako permi sa bayay!

 

Sa Barangay Ilijan buyan it Mayo (Flores de Mayo) ka kapistahan,
Nuestra Senora de la Paz ka Santa nak ging kakasadyahan;
Indi nako malimutan, nagpa-andar si Tang Pepe (taga Mabini) it mayk sa baylihan,
Katong ako gudor nak karabaw ag mga kasunor nakibot -- nagyagruan!

 

Related Topics:

Comments:

 

Comments   

 
0 #2 Guest 2011-03-24 05:50
perfect!!!
Quote
 
 
0 #1 Guest 2011-02-18 17:23
maadong adlaw sa imo angkol, kaling tula nak sa imo nagtuna, kauado ig basahOn ag kaling mga natutun-an ay maado ig patigayon, sa ato kasimanwa nak simaranhon, sa klarong estorya maramo ray nak ideya kaling ak natun-an patungor sa imo mga tulang estoryahon,,,sa lamat nak gador nak ingga ray ako it natun-an ag mapapatigayon rili sa mga maadong estoryahon,,, GOD BLESS
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh


Newsflash

In the list of passers released by the Professional Regulation Commission (PRC) for the July 2010 Nursing Licensure Board Exam, four alumni classmates from CNHS's Class of 2006 made the roster. The PRC reported that about 90,000 examinees took the board examination this year.