Simara

A website dedicated to Simara Island, Corcuera, Romblon, Philippines

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Articles Poems Hanrom Sa Simara

Hanrom Sa Simara

E-mail Print PDF

Hanrom Sa Simara
by Ambrenito Fruelda
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ging anak ako sa barangay Ilijan it Islang Simara,
Romblon kung tawagon kag amo probinsya;
Maisot yang nak lugar kaling amo isla,
Ugaling sa puso ay pagkarako sida.

 

Usang isla kaling sa among tagaruto ay gingtao it Diyos,
Palibot it kali ay baybay, pampang, hunasan -- maganda ka ayos;
Banwa ag bukir, patag ag hanrig ay raku ka puyos,
Sa mga grasyang kali, maramong salamat sa ato Diyos.

 

Simaranhon ka tawag sa mga nakaistar sa lugar nak kali,
Ka ugali, maado ra--buku sa pag-alsa it sarili;
Mga taga ibang lugar nak nakatuntong reli,
Waya ako duda, sinra ay mapati.

 

Kaling amo lugar ay maramong naadong tanum,
Mga nidog, prutas, payay, mais, balinghoy, kamote ag mga utanon;
Maramo pang ibang mga pananum, kung a-usa-usahon,
Sa maraling bisaya, maramong tawo nak sanay sa pag-arado ag hilamon.

 

Maramo ra gihapong nag-aalaga it mga hadop,
Karabaw, baka, kabayo, kambing, baktin ag mga manok;
Sa sabsabon ay enggwa ra, kinurkor ka pambahog, pambubor ay tinuktok,
Pang-arado, pambaligya, pansariling suya--pasawa, paumok.

 

Siyempre pa, isla--maramong magbubunit,
‘Ya gi babalgaha ka tun-og ag init;
Masadya ra sinra pag maado ka pakubit,
Sa tungor it Mainit, maramong pulahan ag dang-it.

 

Kaling iba ka gusto ay panuyo ag panihi,
Sa pang-tilik, pang-liswi, pang-sikarsikar--maayo si Nang Uri;
Sa pang-adakap, pang-aninigpu, pang-manglot--’ya gi papalugi si Tang Seri,
Pagpunoey ka libon, raginot papauli--sa rayan panaghoy ag nakangiti.

 

Sa Simara ay maramo rang nagnenegosyo,
Sa Romblon, sa Tablas, Mindoro, Lucena ag Batangas permi gi papagto;
Sa iba pang lugar, miske sa Maynila sinra ay nadiritso,
Kung sa muyat ninra, ruto ay maado ka presyo.

 

Sa Simara ay maramo rang nag-aaray,
Ruha ka “national high school”: usa sa Poblasyon ag sa (Mabini) usang barangay;
Pagkatapos sa kolehiyo--napauli o sa ibang lugar naghahanapbuhay,
Nabulig sa maguyang, ag mga hali ra gihapon ay enggwa’t napapaaray.

 

Riin man ako makapagtong lugar,
Ging hahanap-hanap balinghoy ag kamote nak dinardar;
Sa bukir it Ilijan miske hirap sa pagtalip ag pagbuyar,
Pagkalasa pag-ginataan ag butangan pa it asukar.

 

Gustong kumaon it butong, tawog yang sa nidog,
Payakraga ka usa o ruhang yawog;
Matam-is nak sabaw, unor kabubusog,
Maado ka “mamis”it barkada, laloey kung kanunot ka mga irog.
(gusto pa nimo? uh...mmmmmm...mmmmmm-- uho)

 

Pagsampot it amihanon ag tig-habagat,
Mga magbubunit indi makapakubit, pagbugsay ay mabug-at;
Marisgo sa maintik nak baruto kapag nagparagat,
Bakay yang it pakasam, ibis, sardinas o ambag it baktin, ihaw it manok -- waya pinangat!

 

Simpli ag mahipos ka Simara,
Klaro kali sa pagkaayam nako ’tong ako’y hagto pa;
Indi yang ig bagyuhon, ka tawo ay abunda,
Enggwahanon ag buku, dekwarta ka bulsa.

 

Sa ngasing kaling amo banwa it Simara,
Nauswag-oswagey kumpara it kag una;
Enggway it koryente, pier, telepono, ag maramong sasakyang demakina,
Pagpursegi it amo gobyerno ag mga pamuluyo, imaw kali ka bunga.

 

Ka pag-uswag it Simara ay rakong trabaho ag mahabang biyahe pa,
Pagbugkos-bugkos ay kailangan sa tanang panahon it mga kasimanwa;
Pagkatapos it eleksiyon-- buko man magkapareho it partido sa politika,
Pareho ka ato isipon--kaanduan it bug-os nak Simara.

 

Hanrom sa Simara ay maramong kaibhanan pa,
Kung ibutang reli tanan ay mapakahaba ra;
Tama anay kali mahugor nak nagbabasa,
Baka enggwa ka pa it ahumanong iba.

 

Related Topics:

Comments:

Last Updated on Wednesday, 25 March 2009 09:13  

Add comment


Security code
Refresh


Newsflash

Come join your fellow Simaranhons in the new integrated Forums. Just click on Forum and register.